ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ,
ಕಡಿಮೆ ಕಾಗದದ ಕಚೇರಿ.
ಲೈವ್
 
ಲಾಗಿನ್
ಲಾಗಿನ್
ಪಾಸ್ವರ್ಡ