ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ,
ಕಡಿಮೆ ಕಾಗದದ ಕಚೇರಿ.
ಲೈವ್
 

Critical Alert On Ransomware Vulnerability

ಲಾಗಿನ್
ಲಾಗಿನ್
ಪಾಸ್ವರ್ಡ